Co je to hemiplegie?

Co je to hemiplegie?

Hemiplegie je stav způsobený poraněním mozku, který má za následek různý stupeň slabosti, ztuhlosti (spasticity) a nedostatečné ovládání jedné strany těla. Definice pochází z řeckého "hemi" = polovina. 

Definice hemiplegie

Hemiplegie je způsobena poraněním těch částí mozku, které ovládají pohyby končetin, těla, obličeje atd. 

Hemiplegii můžeme podle vzniku poškození dělit:

 • Vrozená hemiplegie – K tomuto poškození může dojít před narozením, během něj nebo krátce po něm (přibližně do dvou let věku).
 • Získaná hemiplegie – K poškození dojde později v životě v důsledku úrazu nebo nemoci. 

Podle postižené strany pak můžeme hemiplegii rozdělit:

 • Pravostranná hemiplegie,
 • levostranná hemiplegie.

Obecně platí, že poranění levé strany mozku způsobí pravostrannou hemiplegii a poranění pravé strany levostrannou hemiplegii.

Hemiplegie je poměrně vzácný stav, který postihuje maximálně jedno dítě z 1000. Přibližně 80 % případů je vrozených a 20 % získaných. Hemiplegie postihuje každé dítě jinak.

Hemiplegie je jednou z forem dětské mozkové obrny, což je popisný název pro širší skupinu stavů, při nichž je v důsledku poškození mozku narušen pohyb a držení těla. Tyto stavy jsou celoživotní a neprogresivní, což znamená, že se nezhoršují. V průběhu času mohou vypadat jinak, částečně proto, že dítě roste a vyvíjí se.

Jak hemiplegie vzniká

Příčiny vrozené hemiplegie jsou většinou neznámé. Rodiče se o hemiplegii svého dítěte obvykle dozvědí až v kojeneckém nebo raném dětském věku, kdy se postupně začnou projevovat potíže dítěte s pohybem na jedné straně.

Vyšší riziko je u velmi předčasně narozených dětí a u vícečetných těhotenství a není jasné, zda může být příležitostným faktorem těžký porod. Ve většině případů však k poranění dojde někdy v průběhu těhotenství a vědci zatím nezjistili, které faktory by k tomu mohly vést.

Rodiče se často obávají, že za to mohou nějakým způsobem oni, ale není tomu tak, protože se zdá, že jde většinou o náhodu. Výzkumná studie na dvojčatech, kde jedno z dvojčat má hemiplegii, naznačuje, že nic z toho, co matka (nebo otec) během těhotenství udělala nebo neudělala, nemělo na hemiplegii dítěte vliv.

Získaná hemiplegie je důsledkem poranění mozku. Nejčastější příčinou je cévní mozková příhoda (kdy krvácení nebo krevní sraženina poškodí část mozku), ale může být také důsledkem úrazu hlavy nebo infekce.

Pojmy spojené s hemiplegií

  • Střídavá hemiplegie – neurologické onemocnění charakterizované opakovanými epizodami dočasného ochrnutí. Během některých epizod se ochrnutí střídá z jedné strany těla na druhou nebo postihuje obě strany současně. Tyto epizody začínají v kojeneckém nebo raném dětském věku, obvykle před 18. měsícem věku, a ochrnutí trvá od několika minut až po několik dní.
 • Kapsulární hemiplegie – mrtvice vnitřního pouzdra může způsobit slabost paže, ruky, nohy nebo chodidla. V postižené oblasti může zůstat určitá síla (hemiparéza), nebo s ní není možno hýbat vůbec (hemiplegie).
 • Kontralaterální hemiplegie – poranění pravé strany mozku způsobuje hemiplegii na levé straně a naopak. 
 • Spastická hemiplegie – typ spastické mozkové obrny, při níž je poškozena část mozku ovládající pohyb. Tento typ hemiplegie ztěžuje jednoduché úkony, jako je zvednutí předmětu nebo chůze.

Jaké jsou následky hemiplegie

Hemiplegie má na každého jiný vliv, a tak je obtížné zobecňovat. Nejzřetelnějším důsledkem je různý stupeň slabosti, ztuhlosti (spasticity) a nedostatečné kontroly nad postiženou stranou těla, což se podobá následkům mrtvice.

U jednoho člověka to může být velmi zjevné (může málo používat jednu ruku, kulhat nebo špatně držet rovnováhu), u jiného to bude tak mírné, že se to projeví pouze při pokusech o určité fyzické aktivity. 

Jaké to je mít hemiplegii

Většina pacientů uvádí, že jejich postižená ruka je těžká, napjatá nebo unavená a ztuhlá více než druhá strana a že tyto pocity se výrazně zesilují po cvičení. Mnoho z nich postiženou rukou cítí výrazněji teplotu horka nebo chladu.

Děti, které mají hemiplegii, někdy říkají, že když se postiženou rukou něčeho dotýkají, mají pocit, jako by tato ruka měla na sobě velmi tenkou rukavici. Většina dětí říká, že zapomínají, že tam ruku mají. Jen velmi málo dětí si stěžuje na bolest, brnění nebo necitlivost postižené končetiny.

Další problémy spojené s hemiplegií

Protože hemiplegie je způsobena poraněním mozku, mohou být postiženy nejen motorické dráhy a motorický vývoj. A přestože se vyvíjející mozek snaží přemístit funkce do nepoškozených oblastí, přibližně polovina pacientů má další diagnózy.

Některé z těchto dodatečných diagnóz jsou zdravotního charakteru, například epilepsie, poruchy zraku nebo potíže s řečí. Mnoho dětí má méně zjevné další problémy, jako jsou problémy s vnímáním, specifické poruchy učení nebo emoční problémy a problémy s chováním

Jak se hemiplegie léčí

Hemiplegie se nedá vyléčit, ale lze udělat mnoho pro to, aby se minimalizovaly její následky a aby děti mohly využít svůj potenciál. Zásadní je porozumět hemiplegii a vědět, jak můžete svému dítěti pomoci využít jeho potenciál.

Hlavní léčbou hemiplegie je rehabilitace. Jejím cílem je navrácení základní pohybové funkce a také kvality života. V rámci rehabilitace hemiplegie je možné využít tzv. Bobath koncept. Jedná se o neurovývojovou terapii manželů Bobathových, kdy je možné pomocí vybraných cvičení zlepšit koordinaci a kondici.

Na svou dobu revolučním poznatkem Bobathových je, že problém není v nedostatku svalové síly, ale v neschopnosti vykonat různé kombinace pohybových stereotypů. Jde to však se správně vybranými cvičeními, která tělo pomohou zapojit do pohybových stereotypů, které potřebuje.

Kompenzační pomůcky u této metody je možné využít, je však potřeba pamatovat na to, že dítěti dáváme jen tolik opory, kolik skutečně potřebuje, nikdy více. Pomůcku pomáhá vybrat terapeut na základě funkčního vyšetření.

Mezi pomůcky, které při hemiplegii pomáhají, patří například rotopedy THERA Trainer. Šlapadlo THERA Trainer Tigo umožňuje pasivní cvičení, cvičení s asistencí či symetrické cvičení, kdy máte možnost sledovat aktivitu pravé a levé končetiny.

THERA Trainer Balo je přístroj, který pomáhá pacientům, jejichž schopnost stát je částečně nebo úplně omezena. Stoj v tomto dynamickém vertikalizátoru je jistý a strach z pádu úplně zmizí.

Chci koupit přístroj THERA Trainer Balo

 

Chci koupit přístroj THERA Trainer Tigo

 

 

 

Autor článku: 

 

Fyzioterapeut Pavel Székely, Dis

Působí jako fyzioterapeut v rehabilitačním středisku Dopravního podniku hl. města Prahy již 27 let. Od roku 2003 působí jako stálý člen realizačního týmu a fyzioterapeut reprezentace České republiky v lacrosse.
 

Přečtěte si také:

 1. Co je to pneumokonióza?
 2. Co je to hypoxie a hypoxemie?
 3. Co je to myopatie?
 4. Co je to spánková apnoe?